Make your own free website on Tripod.com
                                                          กิจกรรมต่างๆ
ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี รายการ หมายเหตุ
1 12ส.ค.2549 ร้องเพลงวันแม่ อ.สุนทรี
2 24ส.ค.2549 ช่วยอาจาร์ยถือของ อ.สุทธิศรี
3 5ธ.ค.2549 ร่วมกิจกรรมวันพ่อของร.ร. ร.ร.สวนอนันต์
4 3-28ธ.ค.2549 ช่วยเพื่อนซ้อมหรีด กีฬาสี
5 18ธ.ค.2549 ร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรอบแรก กีฬาสี
6 25ธ.ค.2549 ร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลรอบชิงชนะเลิศ กีฬาสี
7 28ธ.ค.2549 จัดแสตนสี กีฬาสี
8 29ธ.ค.2549 ร่วมกิจกรรมกีฬาสีของร.ร. ร.ร.สวนอนันต์
9 30ธ.ค.-2ม.ค.2550 ไปเที่ยวกับครอบครัว ต่างจังหวัด
10 25ธ.ค.2549 ร่วมกิจกรรมวันคริสมาต ร.ร.สวนอนันต์